Үр дүнг нарийвчлах
энерги зарцуулалт
дуу чимээ
4 Үр дүн олдсонгүй

 • DIN26220
  • DW төрөл : бүтэн тохируулгатай
  • энерги зарцуулалт : A++
  • дуу чимээ : 47


 • DIS26010
  • DW төрөл : бүтэн тохируулгатай
  • энерги зарцуулалт : A+
  • дуу чимээ : 49


 • DFS28020W
  • DW төрөл : зогсолт
  • барааны өнгө : цагаан
  • энерги зарцуулалт : A++
  • дуу чимээ : 46


 • DFN16210B
  • DW төрөл : зогсолт
  • барааны өнгө : хар
  • энерги зарцуулалт : A+
  • дуу чимээ : 47