32 Үр дүн олдсонгүй

 • RFNE290L21W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 290 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 42
  • барааны хаалганы төрөл : 1 хаалга


 • RFNE290E23W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 290 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 42
  • барааны хаалганы төрөл : 1 хаалга


 • RFNE270K21W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 270 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : 1 хаалга


 • GN163120X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 640 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • GN163220S
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 625 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • GN162320X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 616 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • GNE114612X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 610 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 46
  • барааны хаалганы төрөл : 4 хаалгатай


 • GNE60521X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 605 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 42
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга хос шүүгээ


 • RDNE350K20X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 350 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • RDNE480M21W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 420 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • RDNE420K20ZX
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 420 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CNA29120
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 295 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга